Allmänna villkor 2022-01-28T08:43:57+00:00

Dessa allmänna villkor, nedan benämnt ”Allmänna villkoren” gäller mellan Nordic Executive Medicine AB (559076–6381), nedan benämnd ”NEM” och kunden, nedan benämnd ”Kunden” som tecknat ett avtal ”Avtalet” med NEM.

Kunden ansvarar även för att de som till följd av Avtalet använder Produkterna som definieras i §1, nedan benämnt ”Slutanvändare”, ska följa bestämmelserna häri.

NEM, Slutanvändare och Kunden benämns nedan även enskilt som ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

§1 Produkterna/Health as a service

NEM erbjuder en ”Health as a service” lösning, genom NEM, tillsammans med tredjepartstillägg. Slutanvändare kan hos NEM få hälsorådgivning, genom fysiska och/eller digitala möten med en legitimerad yrkesutövare, exempelvis en läkare, i Allmänna villkoren definierat ”Tjänsten”. Genom undertecknande av ett separat Slutanvändaravtal, kan Slutanvändare även samla individuella hälsodata och tilldela NEM dessa, för användning i hälsorådgivningen.

NEM erbjuder även varor. De varor som tillhandahålls anges i Avtalet och efter löpande överenskommelse mellan Parterna. Dessa definieras gemensamt ”Varorna”.

Varorna och Tjänsten, definieras gemensamt ”Produkterna”.

§2 Allmänt

Den hälso- och sjukvård Slutanvändare får via Produkterna tillhandahålls av NEM eller annan vårdgivare som NEM har avtal med. NEMs i förekommande fall vårdgivaransvar regleras inte av dessa villkor, utan följer av tillämplig lagstiftning, såsom patientlagen, patientdatalagen, samt hälso- och sjukvårdslagen. Vid akut behov av vård ska Slutanvändare alltid ringa 112 eller uppsöka akutmottagning i första hand.

§3 Avtalstecknande

Kunden träffar avtal med NEM, i de Allmänna villkoren benämnt Avtalet, genom att Kunden undertecknar av NEM tillhandahållet Avtal avseende en eller flera av Produkterna i §1. Genom sådant undertecknande accepterar Kunden de Allmänna villkoren.

Om kunden tidigare haft en motsvarighet till Avtalet med NEM, som avslutats till följd av brott mot något som anges i de Allmänna villkoren, ska särskilt tillstånd inhämtas av Kunden hos NEM innan tecknande av Avtalet.

§4 Kontaktuppgifter

Kunden och Slutanvändare ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas vid Avtalets ingående är korrekta, samt förbinder sig att genast uppdatera sina kontaktuppgifter hos NEM under hela avtalstiden. Ändringar ska utan dröjsmål meddelas till [email protected].

§5 Allmänt om användande av Produkterna

För att använda Produkterna krävs att Slutanvändare är minst arton (18) år gammal. Produkterna får bara användas av och avse den eller de personer som omfattas av Avtalet. Detta med undantag för vårdnadshavare, som i förekommande fall kan söka vård för barn (under 18 år) som denne är vårdnadshavare för. Vårdnadshavare innehar i detta fall ansvaret som Slutanvändare.

Slutanvändare ansvarar för varje handling som företas för dennes räkning, genom de tillhandahållna Produkterna och dennes användning av Produkterna. NEM ansvarar inte för utomståendes missbruk av Produkterna eller för konsekvenser och eventuella skador därav.

Slutanvändare ansvarar för att Produkterna används i enlighet med Allmänna villkoren, andra villkor som anges i/på Produkterna samt vid var tid gällande rätt. Slutanvändare ansvarar ensam för den information denne delar på eller via Produkterna och är således ensam ansvarig för innehållet däri.

Genom att ingå Avtalet bekräftar och accepterar Slutanvändare och Kunden att de angivna kontaktuppgifterna används av NEM för att kontakta Slutanvändare och Kunden via e-mail och telefon med information och erbjudanden. Detta till den tidpunkt Slutanvändare eller Kunden väljer att avregistrera sig specifikt för denna kommunikation.

Slutanvändare ska använda de tillhandahållna Varorna i enlighet med de produktbeskrivningar, handböcker och liknande som medföljer Varorna. Varorna är personliga och får inte av Kunden eller Slutanvändare överlåtas till tredje man utan skriftligt godkännande från NEM.

Information och erbjudanden som publiceras eller tillhandahålles av NEM utgör ett komplement till medicinsk rådgivning och är inte avsätt att användas istället för en läkares bedömning, diagnos eller behandling av sjukdom. Användning av Produkterna är endast ett komplement till den gängse vården och är avsett som ett hjälpmedel för den gängse vården att tillhandahålla effektiv vård till sina patienter.

§6 Priser, fakturering och betalning

Priser och avgifter för Produkterna framgår av Avtalet. NEM förbehålls rätten att i förskott debitera fasta avgifter som anges i Avtalet. Eventuella rörliga avgifter och/eller tillägg har NEM rätt att debitera därutöver.

Vid utebliven betalning från Kunden, äger NEM rätten att omgående ställa in samtliga dess prestationer, till dess att betalning erlagts. Om Kundens betalning är mer än 30 dagar försenad, äger NEM rätt att omgående säga upp Avtalet.

§7 NEMs ansvar och ansvarsbegränsningar

NEM har som målsättning att ha hög tillgänglighet. Slutanvändare och Kunden ska ha en rimlig möjlighet att komma i kontakt med NEM och använda Tjänsten. Med de begränsningar som annars anges i Allmänna villkoren, ansvarar NEM för att Tjänsten är tillgänglig under de öppettider som anges på NEM:s hemsida https://www.nordicem.se

NEM ansvarar inte för innehåll som länkas till eller från Produkterna eller NEMs hemsida https://www.nordicem.se

NEM ansvarar inte för avbrott i Produkternas tillgänglighet som orsakas av (1) fel i Kundens utrustning och nätverk eller fel i tredjeparsprodukter som NEM inte kan avhjälpa. (2) annan omständighet som Kunden ansvarar för, eller NEM inte ansvarar för enligt Allmänna villkoren. (3) Virus eller annat säkerhetsangrepp trots NEMs skyddsåtgärder.

NEM ansvarar endast för den data och de råd som NEM själva tillhandahåller genom Produkterna. NEM ansvarar inte för eventuella data och råd från tredje man.

Avbrott och/eller fel i Produkterna ska utan dröjsmål anmälas till NEM via [email protected]. NEM har rätt att på egen bekostnad avhjälpa avbrott eller fel förutsatt att det kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Slutanvändare. Om avhjälpande inte kan ske har Kunden rätt till skäligt prisavdrag/kostnadsersättning. Detta med undantag för vad som annars anges i de Allmänna villkoren.

NEM ansvarar inte för avbrott eller fel som beror på Slutanvändare, Kunden eller annat förhållande som Slutanvändare eller Kunden ansvarar för. NEM ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder som kan vara ett resultat av direkt, eller indirekt användning eller felanvändning av information tillhandahållen genom Produkterna. NEMs ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande tjugofyra tusen (24 000) SEK. NEM ansvarar således inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

§8 Slutanvändares och Kundens ansvar

Kunden förbinder sig att följa de Allmänna villkoren och eventuella andra instruktioner som NEM anger. Kunden ansvarar även för att Slutanvändare gör detsamma.

Slutanvändare och Kunden ansvarar för riktigheten i den information som lämnas av Slutanvändare respektive Kunden i samband med registrering och användning av Produkterna. NEM ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer till följd av att Slutanvändare eller Kunden lämnat felaktig information eller på annat sätt inte följt de Allmänna villkoren.

Slutanvändare och Kunden förbinder sig att bevara allt NEM tillhandahållit som en följd av Avtalet på ett betryggande sätt och inte använda eller avslöja denna information för obehörig. Om Slutanvändare eller Kunden misstänker, eller borde misstänka att sådan information kommit till obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Slutanvändare och Kunden skyldiga att genast vidta åtgärder för att begränsa åtkomst till Produkterna, samt informera NEM via [email protected]

Slutanvändare och Kunden ansvarar för alla aktiviteter som vidtas av respektive Part, såsom tillhandahållande av data och användande av Varorna. Slutanvändare och Kunden ansvarar för att följa eventuella instruktioner från NEM samt iaktta gällande lagar, regler och myndighetsbeslut, såväl som etiska och moraliska värderingar vid användning av Produkterna. Slutanvändare får inte heller använda Produkterna på sådant sätt att tredje man drabbas av olägenhet eller skada eller på sådant sätt som gör intrång i tredje mans rättigheter.

§9 Immateriella rättigheter m.m.

Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till NEMs varumärke, firma, Produktdesign och övriga dokument som används och/eller tillhandahålls av NEM tillhör NEM, eller i förekommande fall underleverantör. NEM förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda detta material och förbjuder samtidigt all kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av denna information och dessa handlingar. Slutanvändare och Kunden bekräftar och accepterar att otillåten användning av NEMs immateriella rättigheter utgör ett brott mot Avtalet och kan vara brottsligt. NEM förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid sådan otillåten användning av NEMs immateriella rättigheter.

Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Avtalet ska tillfalla NEM, med ensamrätt, inkluderat fri vidareöverlåtelse och vidareupplåtelse.

§10 Avbokning

Slutanvändare har rätt att till och med 24 timmar före inbokat videomöte och 48 timmar före inbokat fysiskt möte kostnadsfritt avboka mötet. Om avbokning sker enligt ovan skall eventuell erlagd betalning återbetalas inom 20 dagar. Vid avbokning från Slutanvändares sida senare än vad som anges ovan i detta stycke, är Kunden fortfarande betalningsskyldig och frånsäger sig rätt till eventuell återbetalning.

§11 Otillåten användning

Slutanvändare och Kunden äger inte rätt att på något sätt föra information, komponenter, handlingar m.m. ut från Produkterna, om inte annat specifikt anges, eller vid skriftligt godkännande från NEM.

NEM förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, avbryta Slutanvändares rätt till Produkterna, eller vidta andra motsvarande åtgärder i fall av Slutanvändares eller Kundens avtalsbrott, eller då Slutanvändares användande av Produkterna riskerar dess tillförlitlighet. NEM har i detta fall även rätt att omgående säga upp Avtalet utan krav till återbetalning.

Om Slutanvändare eller Kunden brutit mot Avtalet, gällande rätt, eller på annat sätt använt Produkterna på ett olagligt eller otillåtet sätt, är Kunden skyldig att ersätta och hålla NEM skadelöst från eventuell skada NEM orsakas härav.

§12 Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller i ett (1) år från och med dagen för Avtalstecknande enligt §3. Avtalet förlängs automatiskt med ett (1) år åt gången om NEM eller Kunden ej skriftligen säger upp Avtalet senast en (1) kalendermånad före avtalstidens utgång.

Kunden har aldrig, till följd av uppsägning, rätt till återbetalning av redan erlagd betalning.

NEM har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Slutanvändare eller Kunden bryter mot Allmänna villkoren och inte inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande därom vidtar rättelse. Vid sådan uppsägning stängs Slutanvändare av från användande av Produkterna och lagrad information om Slutanvändare och Kunden ska skyndsamt tas bort.

NEM ska, vid Avtalets upphörande, oavsett anledning, skyndsamt avlägsna all tillhandahållen och lagrad information relaterat till Avtalet, förutom vad som annars anges i NEMs integritetspolicy.

§13 Utveckling och villkorsändringar

NEM förbehåller sig rättan att göra ändringar i Produkterna. Varu- och Tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte begränsat till, avse layout, funktionalitet och innehåll. Genom fortsatt användande av Produkterna, accepterar Kunden och Slutanvändare eventuella villkorsändringar dessa förändringar medför.

Kunden äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall NEMs förändringar i Produkterna är till väsentlig nackdel för Slutanvändare eller Kunden, som kan påvisas.

NEM har rätt att ändra de Allmänna villkoren, med underrättelse senast 30 dagar före ändringen. Ändringar ska presenteras på NEMs hemsida och/eller via e-mail. Slutanvändare och Kunden ansvarar för att hålla sig uppdaterad på eventuella förändringar häri. Genom fortsatt användande av Produkterna anses Slutanvändare och Kunden automatiskt ha godkänt ändringarna.

§14 Force Majeure

Om Parts fullgörande av dennes åtaganden enligt Avtalet försvåras eller förhindras på grund av omständigheter utanför Parts kontroll och som Part inte skäligen kunnat förutse vid Avtalets ingång och vars följder Part inte skäligen kunde undvikit eller övervunnit, ska detta utföra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

§15 Sekretess

Vardera Part förbinder sig att under avtalstiden iaktta full sekretess avseende all information som erhålls från den andra Parten och som angetts vara eller uppenbarligen är konfidentiellt och att inte använda sådan information på annat sätt än för att uppnå Parts skyldigheter enligt Avtalet. Information som är allmänt känt före Avtalets ingång ska inte anses som konfidentiellt.

NEM ansvarar för att motsvarande sekretessförbindelser iakttas av dennes anställda.

§16 Överlåtelse och underleverantörer

Ingen av Parterna får helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt de Allmänna Villkoren utan den andre partens skriftliga samtycke, med undantag för att NEM får överlåta sina rättigheter eller skyldigheter till annat bolag inom samma koncern.

NEM har även rätt att anlita underleverantörer för fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet.

§17 Personuppgifter

För information om hur NEM hanterar och behandlar personuppgifter, se NEMs integritetspolicy på https://www.nordicem.se/integritetspolicy/

§18 Tvist

Avtalet och Allmänna villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist med anledning av Avtalet och Allmänna villkoren ska avgöras vid allmän domstol med Uppsala tingsrätt som första instans.

§19 Övrigt

Skulle någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor, vara ogiltig, skall detta inte medföra att samtliga bestämmelser är ogiltiga. I den mån ogiltigheten väsentligt påverkar Parts rättigheter/skyldigheter enligt Avtalet, skall istället skälig jämkning göras.